วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม โรม 1:1 “เป็นใคร”

เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูต
และได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

Q1 เปาโลรู้ว่า พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ “เป็นใคร” และ “ทำอะไร” เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์?
Q2 คุณรู้ไหมว่า พระเจ้าทรงเรียกให้คุณ “เป็นใคร” และ “ทำอะไร” เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 120-122   1 โครินธ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *