วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ลูกา 12:15 “ความโลภ”

แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสีย
จากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย”

Q1 “ความโลภ” เกี่ยวข้องกับ “การมีของฟุ่มเฟือย” อย่างไร? (ดู ลูกา 12:19-21 ประกอบ)
Q2 คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ใน “ความโลภ” หรือ “การมีของฟุ่มเฟือย” ในเรื่องใดบ้าง?
หมายเหตุ: ลูกา 12:19-21  19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด’ ” 20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’ 21 คนที่ส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัว และมิได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 123-125   1 โครินธ์ 10:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *