วันพุธที่ 6 กันยายน สดุดี 144:3 “ทรงคิดถึง”

ข้าแต่พระเจ้า มนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขา
หรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขา

Q1 ทำไมพระเจ้าจึง “ทรงสนพระทัย” และ “ทรงคิดถึง” มนุษย์? (ดู ปฐมกาล 1:26-27 ประกอบ)
Q2 พระเจ้า “ทรงสนพระทัย” และ “ทรงคิดถึง” ชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ปฐมกาล 1:26-27  26 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา  ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” 27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    สดุดี 148-150  1 โครินธ์ 15:29-58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *