วันพุธที่ 27 กันยายน สดุดี 27:1 “ความหวาดกลัว”

พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า
พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการที่ทำให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ต้องตกอยู่ใน “ความหวาดกลัว”? (ดูพระลักษณะของพระเจ้า)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้จัดการกับ “ความหวาดกลัว” ที่คุณมีในชีวิตได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     อิสยาห์ 3-4 กาลาเทีย 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *