วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน โรม 10:9 “บังเกิดใหม่”

คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การบังเกิดใหม่” “การเป็นคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ เวลานำคนอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     อิสยาห์ 5-6  เอเฟซัส 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *