วันพุธที่ 4 ตุลาคม โรม 5:5 “ความหวังใจ & ความเสียใจ”

และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง
เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา
โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

Q1 “ความหวังใจในพระเจ้า” “ความรักของพระเจ้า” และ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” เกี่ยวข้องกับ “ความผิดหวัง” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (โดยเฉพาะในเวลาที่คุณต้องผิดหวัง เพราะการดำเนินชีวิตคริสเตียน)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 20-22       เอเฟซัส 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *