วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม มีคาห์ 6:8 “พระประสงค์”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี
และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า
นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

Q1 พระเจ้าทรงมี “พระประสงค์” ในชีวิตของมนุษย์อย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณอยากให้ “พระประสงค์” ใดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากที่สุด? เพราะเหตุใด?  อธิษฐานทูลขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 28-29       ฟีลิปปี 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *