วันอังคารที่ 24 ตุลาคม มัทธิว 5:11-12 “ถูกข่มเหง II”

“เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา
ท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์
เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน”

Q1 คำว่า “ติเตียนข่มเหง” “นินทาว่าร้าย” เกี่ยวข้องกับ “จงชื่นชมยินดี” อย่างไร?  (ดูยากอบ 1:2-4 ประกอบ)
Q2 “เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน” หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับการข่มเหงที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างไร?
หมายเหตุ: ยากอบ 1:2-4  2 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี 3 เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง 4 และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 3-5            1 ทิโมธี 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *