เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 27 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 34:1-12

บทนี้กล่าวถึงมรณกรรมของโมเสส คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความที่ว่า “ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดในอิสราเอลเสมอโมเสส” (ดู ฮีบรู 3:1-6 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *