วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน ฮีบรู 13:16 “อย่าละเลย”

จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน
เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Q1 คำว่า “จงอย่าละเลย” “กระทำความดี” และ “แบ่งปันข้าวของ” เกี่ยวข้องกับ “เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “การดี” คุณต้องทำเพื่อ “เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี           เยเรมีย์ 27-29      ทิตัส 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *