วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2 ทิโมธี 1:13 “จงประพฤติ”

จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า
ด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ 2 ประการ” ที่จะช่วยให้เราสามารถ “ประพฤติ” ตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลัก? (สังเกตคำหลังคำว่า “ด้วย”)
Q2 “เคล็ดลับ” ทั้ง 2 ประการจะช่วยให้คุณ “ดำเนินชีวิต” บนหลักคำสอนของพระคัมภีร์ให้ดีขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 30-31        ฟีเลโมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *