วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน มัทธิว 24:4-5 “อ้างนามของเรา”

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง
ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า
ตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป”

Q1 คำว่า “อ้างนามของเรา” และ “หลงไป” เกี่ยวข้องกับ “คำสอนผิด” ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร? (ดู 2 เปโตร 2:1 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณไม่หลงไปกับ “คำสอนผิด” ได้อย่างไร?
หมายเหตุ: 2 เปโตร 2:1 “แต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลาย ซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลัน”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 37-39        ฮีบรู 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *