วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน ยากอบ 2:18 “ความเชื่อ & การประพฤติ”

แต่บางคนจะกล่าวว่า “คนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติ”
จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่าน ที่ไม่มีการประพฤติตาม
และด้วยการประพฤติตาม ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้า

Q1 “ความเชื่อ” และ “การประพฤติ” เกี่ยวข้องกันอย่างไร? (ดู ยากอบ 2:17 ประกอบ)
Q2 คุณได้ “สำแดงความเชื่อ” ของคุณออกเป็น “ความประพฤติ” อย่างไร? ลองเขียนความประพฤติเหล่านั้นออกมาสัก 5 อย่าง คืออะไรบ้าง?
หมายเหตุ: ยากอบ 2:17  “ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 40-42        ฮีบรู 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *