วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน ฟีลิปปี 3:8 “ไร้ประโยชน์”

ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์
เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด
และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์

Q1 เปาโลถือว่า “ทุกอย่างไร้ประโยชน์” เมื่อเทียบกับอะไร? (ดูคำหลังคำว่า “เพราะเห็นแก่…” และ “เพื่อ…” ประกอบ)
Q2 คำว่า “เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์” มีความหมายต่อ “ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 43-45        ฮีบรู 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *