เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 29 พ.ย. ฟิลิปปี 1:12-30

“การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ข้อ 21) คุณจะนำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้จริงในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *