เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 28 พ.ย. ฟิลิปปี 1:1-11

“ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระเจ้าทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ข้อ 6) คุณคิดว่า พระเจ้าได้ทรงตั้ง “การดี” อะไรบ้างในชีวิตของคุณ และคุณจะไปให้ถึง “การดี” นั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *