วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:8-9 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ V”

ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะ ซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่า
‘ถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเรา เราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลาย
ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติของเรา
และประพฤติตาม ถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุด
เราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่น และนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้
เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึง “พันธสัญญาของพระเจ้า” เกี่ยวกับ “การเชื่อฟัง” และ “การไม่เชื่อฟัง” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “เลือกคุณ” เพื่อทำให้ “พระนามของพระองค์ปรากฏ (ดำรง) ขึ้น” ในชีวิตของคุณ ให้คนอื่นๆ ได้เห็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 35-36   2 เปโตร 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *