วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:11ก “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ VI”

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์
และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้ปีติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์
ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้

Q1 คำว่า “เงี่ยพระกรรณฟัง” “ประทานความสำเร็จ” และ “ในวันนี้” สะท้อนให้เห็นถึง “ความมั่นใจ”ที่เนหะมีย์มีต่อ“คำตอบ”ที่จะมีมาจากพระเจ้าอย่างไร? (ดู โรม 8:28 ประกอบ)
Q2 คุณอยากจะให้พระเจ้า “ประทานความสำเร็จ” กับคุณในเรื่องใด ใช้เวลานี้อธิษฐานมอบเรื่องเหล่านั้นไว้กับพระองค์
หมายเหตุ: โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 9-10          เอเฟซัส 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *