เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 2 ธ.ค. ฟิลิปปี 3:1-11

“ที่จริง ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า…” (ข้อ 8) ลองพิจารณาทบทวนชีวิตของคุณว่า ความปรารถนาที่อยากจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง (มากหรือน้อย) เหมือนหรือแตกต่างจากอ.เปาโล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *