วันอังคารที่ 19 ธันวาคม อิสยาห์ 9:6 คริสตมาส II – “เกิดมาเพื่อเรา”

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน
และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”

Q1 คำว่า “พระองค์ทรงเกิดมาเพื่อเรา” หมายความว่าอย่างไร? (ดู โรม 5:6,10 ประกอบ)
Q2 การรู้ว่า “พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ทรงเกิดมาเพื่อคุณ” ช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการได้กลับคืนดีกับพระเจ้า และความรอดที่คุณมีอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 5:6, 10  6 ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม 10 เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยนาห์ 1-4             วิวรณ์ 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *