วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม เอเฟซัส 5:20 “ขอบพระคุณ”

จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ
ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

Q1 เปาโลสอนให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อ “ขอบคุณพระเจ้า” ในเรื่องใดบ้าง?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมา และใช้เวลานี้ “ขอบพระคุณพระเจ้า” สำหรับเรื่องราวเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 22-23        ทิตัส 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *