วันพุธที่ 3 มกราคม สดุดี 46:10 “จงนิ่งเสีย”

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า
เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

Q1 อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจำข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้
Q2 ใช้เวลานี้อยู่นิ่งๆ กับพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวิตกกังวลไว้กับพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 7-9         มัทธิว 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *