วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 1 โครินธ์ 11:1 “ตามอย่างข้าพเจ้า”

ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า
เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์

Q1 ทำไมเปาโลจึงกล้าที่จะบอกกับทุกคนว่า “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า”? (ดูคำหลังคำว่า เหมือนอย่าง…ประกอบ)
Q2 คุณสามารถที่จะบอกกับคนอื่นว่า “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า” หรือ “เป็นแบบอย่าง” ในเรื่องใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 16-18    มัทธิว 18:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *