สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018

สูจิบัตร 28 มกราคม 2018

國語部程序表二〇一八年一月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  28 มกราคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอมณี คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ :  คุณอานนท์ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ : “ทิตัส 2:11
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระคุณพระเจ้า สิ่งเดียว สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“ทิตัส 2:11-14” คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “มีสหายเลิศสคือพระเยซู”
เทศนา :  “การถือเทศกาล 3 เทศกาล” “เฉลยธรรมบัญญัติ 16:1-17” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *