วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 11:3 “เราจึงเข้าใจ”

โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า
พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์
ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น

Q1 “ความเชื่อ” มีส่วนให้เรามั่นใจและเข้าใจว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้” อย่างไร? (ดู ฮีบรู11:1 ประกอบ)
Q2 การเชื่อและการเข้าใจว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้” มีผลต่อความมั่นใจว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณ” และเข้าใจถึง “สิ่งที่มองไม่เห็น (อนาคตของคุณ) กลายเป็นสิ่งที่มองเห็น” อย่างไร? (ดู โรม 8:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง
โรม 8:28  เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 39-40    มัทธิว 23:23-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *