วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 48:17 “เราคือพระเยโฮวาห์”

พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้า องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า
“เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า
ผู้นำเจ้าในทางที่ควรเจ้าจะไป

Q1 สิ่งที่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำต่อชนชาติอิสราเอล 2 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า ผู้…)
Q2 ถ้าพระเจ้าทรงกระทำกับคุณเหมือนกับที่พระองค์ทรงกระทำต่ออิสราเอลทั้ง 2 ประการ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 1-3       มัทธิว 24:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *