วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์”

พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

Q1 พระเจ้าทรงประทาน “พระคัมภีร์” ให้กับเราทั้งหลาย โดยมี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 5 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “เป้าหมาย” ทั้ง 5 ประการ ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 31-33   มาระโก 9:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *