วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม ยอห์น 15:5 “เข้าสนิท”

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง
ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

Q1 ถ้าเราเป็น “แขนง” ที่ “ติด”(เข้าสนิท) กับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็น “เถาองุ่น” ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร?
Q2 ตอนนี้คุณเป็น “แขนง” แบบ “เข้าสนิท” หรือ “ขาด” จากเถาองุ่น (พระเยซูคริสต์)? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะสามารถ “เข้าสนิท” กับพระเยซูคริสต์ทุกๆ วัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 34-36   มาระโก 9:30-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *