วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม สดุดี 90:2 “นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล”

ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล

Q1 คำว่า “ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลก” และ “ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล” ช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (ดู ฮีบรู 1:10-12 ประกอบ)
Q2 “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล” จะมีส่วนช่วยให้คุณรักษา “ความเชื่อ” และ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

หมายเหตุ: ฮีบรู 1:10-12 10 และองค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เจ้า​ข้า ใน​เบื้องต้น​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​แผ่นดิน​โลกและ​ฟ้า​สวรรค์​เป็น​ฝี​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์  11 สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​พินาศ แต่​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่ สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เก่า​ไป​เหมือน​เครื่อง​นุ่งห่ม  12 ​พระ​องค์​ทรง​ม้วน​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไว้​ดุจ​ผ้า​คลุม และ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ก็​จะ​เปลี่ยนแปลง​ไป แต่​พระ​องค์​ยัง​ทรง​เป็น​อย่าง​เดิม และ​ปี​เดือน​ของ​พระ​องค์​ไม่​สิ้นสุด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10       มาระโก 11:19-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *