วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม โรม 8:18 “ความทุกข์ยากลำบาก”

เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน
ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย

Q1 เปาโลได้ให้หลักการในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” อย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 4:18 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากอยู่ ลองออกไปเงยหน้า “มองท้องฟ้า” อธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า และขอกำลังจากพระองค์ที่คุณจะก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น

หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 4:18 เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13    มาระโก 12:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *