วันพุธที่ 14 มีนาคม ยอห์น 10:14 “ผู้เลี้ยงที่ดี”

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา

Q1 คำว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี” เกี่ยวข้องกับ “เรารู้จักแกะของเรา” อย่างไร?
Q2 คุณ “รู้จักพระเยซูคริสต์” ในฐานะของ “ผู้เลี้ยงที่ดี” อย่างไร? คิด ทบทวน อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้รู้จักพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25    มาระโก 14:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *