วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม ฮีบรู 10:25 “อย่าขาดการประชุม”

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น
แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

Q1 ผู้เขียนฮีบรูบอกถึง “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการ ที่เราไม่ควรจะขาดการประชุมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะ “พูดหนุนใจ” พี่น้องในคริสตจักรในการนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่จะมาถึงอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 13-15         ลูกา 1:57-80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *