วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม โรม 8:28 “คนที่รักพระองค์”

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

Q1 “คนที่รักพระองค์” หมายถึง “คนแบบไหน”? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ”)
Q2 คิดถึง “ผลอันดี” ที่พระเจ้าทรงให้ในชีวิตของคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 10-12    ลูกา 1:39-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *