วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ฟีลิปปี 4:13 “เสริมกำลัง”

ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจดจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้
Q2 อธิษฐานโดยใช้ “ความจริง” ขอพระคัมภีร์ข้อนี้  ฝาก “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่คุณกำลัง “ผจญอยู่” กับ “พระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังคุณ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 7-8          ลูกา 5:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *