วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม (ศุกร์ประเสริฐ) 1 เธสะโลนิกา 5:9-10 “เข้าสู่ความรอด”

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา
แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ
เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”  “แต่สำหรับ” และ “เพื่อว่า”)
Q2 อธิษฐาน “ขอบคุณ” พระเจ้าสำหรับ “การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” และสิ่งที่ได้รับจากพระองค์ทั้ง 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 9-10       ลูกา 5:17-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *