วันวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม มีคาห์ 7:18 “ผู้ทรงยกโทษ”

ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ
และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์
พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์
เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงยกโทษ” อย่างไร?
Q2 คุณได้กระทำในสิ่งที่ผิด หรือมีความบาปที่ซ่อนเร้น อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง อธิษฐานสารภาพบาป และขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *