วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน (วันอีสเตอร์) ยอห์น 20:19 “อยู่ท่ามกลางเขา”

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้ว
เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า
“สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”

Q1 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ มีผลกับ “ชีวิตของสาวก” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ “คำพูดของพระเยซูคริสต์”)
Q2 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ มีผลกับ “ชีวิตของคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 13-15  ลูกา 6:27-49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *