วันจันทร์ที่ 2 เมษายน ปัญญาจารย์ 3:2 “มีวาระ”

มีวาระเกิด และวาระตาย
มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง

Q1 คำว่า “วาระเกิด” “วาระตาย” “วาระปลูก” และ “วาระถอนทิ้ง” สะท้อนให้เห็นถึง “ความไม่แน่นอน” และ “ความเปลี่ยนแปลง” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “เตือนสติคุณ” ในการดำเนินชีวิตที่มี “ความไม่แน่นอน” และ “การเปลี่ยนแปลง” อยู่ตลอดเวลาอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 16-18     ลูกา 7:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *