วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน สดุดี 77:11 “ระลึก & จดจำ”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ

Q1 “การระลึก” และ “การจดจำ” พระราชกิจและการอัศจรรย์ของพระเจ้า มีผลอย่างไรต่อการความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของคริสเตียน?
Q2 คิดถึง “สิ่งที่น่าจดจำ”ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ 3 เรื่อง อธิษฐานสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีงามเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 14-15   ลูกา 17:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *