วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน อิสยาห์ 43:10 “จุดมุ่งหมาย”

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว
เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ
ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี

Q1 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ “เป็นพยาน” และ “เป็นผู้รับใช้” ของพระองค์? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”  “และ” “ก่อนหน้าเรา”)
Q2 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกคุณให้เป็น “คริสเตียน” ท่ามกลางพี่น้อง /เพื่อน ที่ไม่เป็นคริสเตียน?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 6-7 ลูกา 20:27-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *