วันจันทร์ที่ 30 เมษายน สดุดี 119:97 “รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ต้องทำอย่างไรคุณถึงจะ “มีความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีข้อนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 8-9   ลูกา 21:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *