เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 26 ธ.ค. 1 ซามูเอล 13:1-23

ข้อ 1-7 ซาอูลเรียกประชาชนให้มาประชุมที่กิลกาล ซาอูลนัดหมายกับซามูเอลที่กิลกาล แต่ก่อนที่ซามูเอลจะมาถึง ซาอูลได้ถวายเครื่องบูชาโดยพละการ (ข้อ 9) ซึ่งผู้ที่จะกระทำการถวายเครื่องบูชาได้นั้น มีเพียงปุโรหิตแต่เพียงผู้เดียว ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณกำลังทำงานหรือรับใช้พระเจ้าในบทบาทที่ได้รับหรือเปล่า หรือว่าทำเกินบทบาทและหน้าที่ของตนเอง จนไปก้าวก่ายคนอื่น และก่อให้เกิดความบาดหมางใจ แทนที่จะเกิดความสามัคคี  อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีวิจารณญาณในการตัดสินใจว่า สิ่งที่ต้องทำ ไม่ไปก้าวก่ายการงานของผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *