วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม มาระโก 8:34 “เป็นสาวก”

พระองค์จึงทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามา แล้วตรัสแก่เขาว่า
“ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง
และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรง “เรียกร้อง” สิ่งใดจากคนที่ต้องการ “เป็นสาวก” ของพระองค์?
Q2 คุณมีสิ่งใดบ้างที่ต้อง “เอาชนะ” (ละทิ้ง) เพื่อคุณจะสามารถ “เป็นสาวก” ติดตามพระเยซูคริสต์? และสิ่งใดคือ “กางเขน” (ความรับผิดชอบ) ที่ต้องกระทำในฐานะที่ “เป็นสาวก” ของพระเยซูคริสต์?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      1 พงศ์กษัตริย์ 16-18   ลูกา 22:47-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *