วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธ”

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป
อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ “ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราโกรธ” เพราะความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานที่อยู่ในมนุษย์ทุกคน แต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนเราให้ “ตอบสนองต่อความโกรธ” อย่างไร?
Q2 ที่ผ่านมาคุณมักจะ “โกรธ” ในเรื่องอะไร? และคุณตอบสนองอย่างไร? พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณตอบสนองต่อความโกรธดีขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 14-15    ลูกา 22:21-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *