วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม มัทธิว 16:26 “ความสำคัญ”

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน
ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยเราให้เห็น “ความสำคัญ” ระหว่าง “จิตวิญญาณ” และ “ทรัพย์สิ่งของในโลก” อย่างไร?
Q2 “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน” เตือนสติคุณให้เอาใจใส่ “ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ”ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 10-12   ยอห์น 1:29-51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *