วันพุธที่ 9 พฤษภาคม อิสยาห์ 40:31 “คนที่รอคอยพระเจ้า

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่
เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี
เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

Q1 “คนที่รอคอยพระเจ้า” และ “พึ่งพาพระเจ้า” ในการดำเนินชีวิต จะมีชีวิตอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะ”)
Q2 คุณจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนใน “เป้าหมายชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 7-9   ยอห์น 1:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *