วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม ฮาบากุก 2:20 “การนมัสการ”

แต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์
จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด

Q1 “จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด” สอนเราให้รู้ถึง “ท่าทีในการเข้ามานมัสการพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการนมัสการพระเจ้าในวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 17-18   ยอห์น 3:19-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *