วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 5:18 “ทุกกรณี”

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปาโลจึง “หนุนใจ” เราที่เป็นผู้ที่เชื่อให้ “ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะนี่แหละ” และคำว่า “ซึ่ง”)
Q2 คุณจะ “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ เรื่องราว” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 24-25   ยอห์น 5:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *