วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม สดุดี 106:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด”

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้ให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการ ที่เราควรจะ “สรรเสริญ” และ “โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบอีกครั้ง คิดถึงเหตุผลที่คุณควรจะ “สรรเสริญ” และ “โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” ใช้เวลานี้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 5:25-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *