วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม ฟีลิปปี 1:6 “การดี”

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

Q1 อะไรคือ “การดี” ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์? (ดู ฟีลิปปี 1:10 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “การดี” ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในชีวิตของคุณ? และคุณจะมีส่วนทำให้ “การดี” นั้นสำเร็จได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 1:10 “เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 10-12   ยอห์น 6:45-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *